Verhalen geven identiteit aan stad en plaats
storytelling | stadsverhalen
community building | wijkaanpak
structuurvisie | gebiedsontwikkeling
levensverhalen | tekst & schrijven
Agnes de Boer

Velsen: stedelijke vernieuwing doen we samen!

Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing

 

 

Opdrachtgever

 

Gemeente Velsen

 

Periode

 

2000 - 2005

 

Inhoud

 

Met het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing Velsen 2000 - 2004 geeft de gemeente Velsen aan welke tastbare resultaten zij in deze periode wil bereiken op het gebied van de fysieke leefomgeving in samenhang met de sociale en economische structuur. Onderdeel van het programma is een visie op de stedelijke vernieuwing voor de komende 10 jaar. Deze is gebaseerd op de Visie op Velsen 2010, die vanuit een breed perspectief is opgezet en interactief tot stand is gekomen. 

Uitgangspunt voor het Ontwikkelingsprogramma zijn de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van het stedelijk gebied. Deze uitgangspunten noodzaken om keuzes te maken voor de genoemde vijf jaar en de verdere toekomst. Het toekomstbeeld uit de Visie op Velsen biedt hiervoor de basis.

Het Ontwikkelingsprogramma biedt een breed scala aan doelen:

 • Concrete maatregelen voor een integrale aanpak van de stedelijke vernieuwing in Velsen.

 • De totstandkoming van het programma zorgt voor ontkokering en samenhang binnen de gemeentelijke organisatie.

 • Stedelijke vernieuwing brengt partijen in het veld bij elkaar. Gemeente, corporaties, maatschappelijke organisaties, en het bedrijfsleven moeten elkaar vinden om Velsen leefbaar te houden.

 • Provincie en gemeenten binnen de regio zetten samen de schouders onder de stedelijke vernieuwing.

Het proces is dus minstens zo belangrijk als de uitvoering en bestaat uit:

 1. Bestuurlijk: themacommissies en werkconferenties; overleg met buurgemeenten en provincie.
 2. Wijken: overleg in de wijkplatforms en wijkbijeenkomsten voor burgers.
 3. Thema's: bijeenkomsten over de SWOT-analsye en toekomstbeelden met genodigden uit het sociaal-economisch en maatschappelijke veld; apart overleg tussen gemeente en corporaties; apart overleg tussen gemeente en projectontwikkelaars; jongerendebat.
 4. Ambtelijk: ambtelijke werkconferenties, brede bijeenkomst medewerkers, overleg met buurtgemeenten en pro.
 5. Formele inspraak voor iedereen.
 6. Algemene terugkoppeling aan iedereen tijdens een slotmanifestatie.

 

Mijn rol

 • Procesmanagement Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ISV.

 • Relatie leggen met de Visie op Velsen 2010

 • Motor achter de interactieve en integrale aanpak, intern en extern.

Twitter Facebook LinkedIn Mail mij
Nieuws
Stellingverhalen
2016-06-09 07:55:36

De Stelling van Amsterdam is 20 jaar Unesco Werelderfgoed. In dat kader organiseer ik het verhalen project Leven op de Stelling, forten van toen en nu met een festival op 22 en 23 oktober en natuurlijk een boek met alle verhalen en veel fotos.
Beleef Oud-IJmuiden in NAW
2015-04-21 21:45:06

Beleef Oud-IJmuiden: leidt storytelling tot communitybuilding. Deze vraag wordt beantwoord in het vaktijdschrift NAW door bewoners en bedrijven uit de buurt, de projectleider van de bouwer en de initiatiefneemsters van Beleef Oud-IJmuiden.
Storytelling en Communitybuilding
2015-03-17 17:01:43

Beleef Oud-IJmuiden is een mooi voorbeeldproject waarbij verhalen ingezet worden ter versterking van de sociale samenhang in en de identeit van deze voormalige visserswijk. Kijk voor meer informatie op www.beleefoudijmuiden.nl.