Verhalen geven identiteit aan stad en plaats
storytelling | stadsverhalen
community building | wijkaanpak
structuurvisie | gebiedsontwikkeling
levensverhalen | tekst & schrijven
Agnes de Boer

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Promis, Advies op Maat   

 

Artikel 1: Begripsbepaling

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: de overeenkomst waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard (overeenkomst van opdracht).
 2. Opdrachtnemer: de eenmanszaak “Promis, advies op maat” te Velserbroek
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtovereenkomst en andere overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere extra, gewijzigde of aanvullende overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever treden alsdan in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Promis, advies op maat zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Opdracht

 1. De opdracht omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen en vermeldt het advies / het project alsmede de aard en de omvang van de werkzaamheden die aan Promis, advies op maat zijn opgedragen.
 2. Promis, advies op maat stelt een opdrachtbevestiging op schrift in een overeenkomst van opdracht. Dit geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. Deze opdrachtbevestiging geldt als grondslag voor de opdracht.
 4. Een door de opdrachtgever gedaan aanbod geldt slechts als aanvaard indien de aanvaarding door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
 5. Wijziging of aanvulling van de opdracht is alleen mogelijk indien de aangepaste opdracht door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd. De voorwaarden voor de eerder verstrekte opdracht blijven van kracht.
 6. De inhoud van de opdracht of overeenkomst betreft een inspanningsverplichting voor de opdrachtnemer.

Artikel 5. Algemene verplichtingen

 1. Promis, advies op maat zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar haar beste weten en verricht haar diensten naar beste kunnen en wetenschap.
 2. De opdrachtgever moet Promis, advies op maat tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, die nodig zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien.
 3. Indien de opdracht de totstandkoming van een object betreft, verschaft de opdrachtgever het adviesbureau het programma van eisen van dit object.
 4. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Indien door wijziging of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de opdracht wordt beïnvloed, stelt opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 7: Honorarium

 1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel.
 2. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 3. In de overeenkomst van opdracht dient te zijn geregeld of en zo ja hoe de tariefswijziging en indexeringen ten aanzien van het honorarium worden toegepast.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen geeft opdrachtnemer daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Opdrachtnemer verstrekt opdrachtgever bij de totstandkoming van de opdracht een raming van de advieskosten. Ten tijde van het overeenkomen van wijzigingen  inde opdracht geeft opdrachtnemer aan of en in hoeverre zulks invloed heeft op de bedoelde raming. Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de laatstverstrekte raming ontoereikend is, informeert opdrachtnemer de opdrachtgever daarover schriftelijk.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 20 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft te betalen, is deze vanaf het verstrijken van de in artikel 8.1. genoemde betalingstermijnen zonder ingebrekestelling in verzuim een rente ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd over de volledige hoofdsom.
 3. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van en door Promis, advies op maat aan te wijzen bankrekening.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De eventueel door opdrachtnemer aan derden verschuldigde incassokosten worden gefixeerd op het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 5. Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een declaratie betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke vervaldatum.

Artikel 9: Annulering en onderbreking

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, verplicht deze zich tot: betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden; overname van alle reeds door Promis, advies op maat aangeschafte materialen en tot vergoeding van alle reeds door opdrachtnemer gemaakte kosten. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden worden dan ook onder voorbehoud ter beschikking gesteld aan opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever kan slechts met goedvinden van Promis, advies op maat de opdrachtnemer gelasten de werkzaamheden te onderbreken. De opdrachtgever moet dit schriftelijk kenbaar maken. In dat geval verplicht de opdrachtgever zich tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en tot vergoeding van alle reeds door opdrachtgever gemaakte kosten en de door de opdrachtnemer voor de vervulling van de opdracht reeds aangegane verplichtingen. Daarnaast is Promis, advies op maat gerechtigd vergoeding van haar schade, die zij door de onderbreking leidt, van de opdrachtgever te vorderen. Wanneer de opdracht later voortgang vindt, worden de extra werkzaamheden die uit het opnieuw starten van de werkzaamheden voor Promis, advies op maat voortvloeien door de opdrachtgever vergoed op basis van bestede tijd en gemaakte kosten.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal deze in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze niet aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst of delen daarvan met een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden in geval van niet of niet tijdige betaling door en betalingsproblemen bij de opdrachtgever ten gevolge van verminderde kredietwaardigheid, beslag, liquidatie, surseance van betaling, fusering of faillissement van de opdrachtgever.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11: Gebrekkige uitvoering

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen nadat zij heeft geconstateerd of had kunnen constateren dat de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan gebrekkig is, Promis, advies op maat daarvan in kennis heeft gesteld, wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijze waarop de overeenkomst of dat deel ervan is uitgevoerd.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Bij een geconstateerde tekortkoming dient opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Alvorens Promis, advies op maat aansprakelijk te stellen voor gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever gehouden om opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn deugdelijk na te komen.
 4. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de opdrachtsom, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  5.1. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;

  5.2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

  5.3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever te wijten is.

Artikel 13. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tijdens een overmachtsituatie, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 3. Tijdens de overmachtsituatie worden alle verplichtingen opgeschort tot maximaal 2 maanden. Gedurende deze periode zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en alle bedrijfsaangelegenheden die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15: Eigendom en gebruik van stukken - auteursrecht

 1. Enig bij Promis, advies op maat berustend auteursrecht kan slechts schriftelijk worden overgedragen. Verveelvoudiging of openbaarmaking van door Promis, advies op maat aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal is slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Promis, advies op maat.
 2. Voor elke handeling van de opdrachtgever in strijd met enig bij Promis, advies op maat berustend auteursrecht is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van  € 5.000,00 onverminderd het recht van Promis, advies op maat om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 16: Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt in eerste instantie een door beide partijen aan te wijzen onafhankelijke derde ingeschakeld om tot een oplossing te komen.
 3. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar vestigingsplaats heeft.
Twitter Facebook LinkedIn Mail mij
Nieuws
Stellingverhalen
2016-06-09 07:55:36

De Stelling van Amsterdam is 20 jaar Unesco Werelderfgoed. In dat kader organiseer ik het verhalen project Leven op de Stelling, forten van toen en nu met een festival op 22 en 23 oktober en natuurlijk een boek met alle verhalen en veel fotos.
Beleef Oud-IJmuiden in NAW
2015-04-21 21:45:06

Beleef Oud-IJmuiden: leidt storytelling tot communitybuilding. Deze vraag wordt beantwoord in het vaktijdschrift NAW door bewoners en bedrijven uit de buurt, de projectleider van de bouwer en de initiatiefneemsters van Beleef Oud-IJmuiden.
Storytelling en Communitybuilding
2015-03-17 17:01:43

Beleef Oud-IJmuiden is een mooi voorbeeldproject waarbij verhalen ingezet worden ter versterking van de sociale samenhang in en de identeit van deze voormalige visserswijk. Kijk voor meer informatie op www.beleefoudijmuiden.nl.